Wonderprofeten Elia en Elisa

Deel 1 – De wonderprofeten Elia en Elisa

Elia en Elisa (haal ze niet door elkaar) zijn profeten in het tien stammen rijk van Israël. Zij volgen elkaar op. Geen van beiden hebben een eigen Bijbelboek dat hun naam draagt, daardoor lijkt het dat zij niet belangrijk zijn. Het is pas als wij ze nauwkeurig lezen, dat wij hun belangrijkheid voor zowel hun tijd als de onze zien.
Het oude testament sluit met de profetie dat Elia weer zal komen vóór dat de geduchte dag des Heren komt. Volgens Jezus ging deze profetie in vervulling in het leven en de verkondiging van Johannes de Doper. Als dat zo was voor de eerste komst van de Messias, dan mogen wij ook een soortgelijke profeet verwachten voor Zijn tweede komst, wanneer de geschiedenis van deze wereld wordt afgesloten. Wij moeten dan ook een kerk zoeken, die die boodschap van Elia in onze tijd verkondigt.
Het is daarom belangrijk om het leven en hun wonderen in zowel het licht van de profetieën alsook van het evangelie te bestuderen.

Elia en de droogte van drie en een half jaar

Toe zei de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gileat tot Achab: Zowaar de Here, de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. 1Kon. 17:1.
De geschiedenis speelt zich af onder de regering van Achab. Hij was getrouwd met de heidense prinses Izebel, die de Baäl en de Astarte dienst in Israël groot maakte. Zowel Baäl als Astarte waren afgoden van de vruchtbaarheids cultus. Men geloofde als men aan deze afgoden offerde dat het gewas op het veld veel zou opbrengen, dat het vee geen misdracht zou hebben en dat de regen op tijd de grond zou bevochtigen. Wat Elia in wezen zegt tegen koning Achab is: de God die ik dien, geeft vruchtbaarheid en regen, en noch Baäl noch Astarte kunnen jullie helpen. Dit hele verhaal staat daarom in het teken van de grote strijd tussen de Schepper en de tegenstander en zijn aanhangers. Het gevolg van zijn uitspraak, is direct geloofsvervolging. Vanaf deze uitspraak, tot het moment dat hij komt om te zeggen dat het weer gaat regenen, verkeert hij in de woestijn.

De beek Krith

In de bijbel zien wij vaak dat als een profeet een impopulaire boodschap bracht, dat hij vervolgd werd of gedood. Ook hier is er direct vervolging, maar God heeft voor hem een plaats bereid in de wildernis en Hij voedt hem daar, tot het water van de beek opdroogt. Zijn voedsel bestaat uit brood en vlees, wat hem door de raven gebracht wordt.
De God die een volk van meer dan een miljoen mensen met manna kan voeden en die water voor hen uit de rots kan laten vloeien, kan Die geen water voor hem vinden in deze woestijn, als de beek droog valt?
Wij zien hier dat God iedere keer opnieuw een andere oplossing geeft voor een probleem, Hij herhaalt niet dezelfde dingen. In ieder van Zijn wonderen ligt ook een onderwijzing voor ons die de bijbel lezen in het licht van het evangelie. Ook zijn die wonderen vaak profetisch en zien zij op de tijd van het einde. Laten wij zo ook naar de ervaring van Elia aan de beek Krith kijken en zien waar dat ons brengt.
Elia staat hier aan het begin van een droogte die twaalf honderd zestig dagen zou duren. Volgens de bijbelprofetie zou er een tijd komen van drie en een half jaar of twee en veertig maanden of twaalf honderd zestig dagen dat het woord van God zeer schaars zou zijn (Openbaring 11). In de profetische tijdrekening staat een dag voor een jaar. Waar de tijd in het type (de tijd van Elia) gerekend wordt in letterlijke dagen, daar verwijst hij profetisch naar de Nieuw Testamentische tijd, waar de ware kerk van Jezus twaalf honderd zestig jaar verdrukt zou worden door de staatskerk van die tijd.
Als wij terug gaan naar de beek Krith, dan zie wij dat aan het begin van de droogte er nog wel wat water is, het water droogt langzaam op. Zo was het ook tijdens de twaalf honderd zestig jaar van de grote vervolging, de kennis van het evangelie verdween geleidelijk uit de kerk. De Waldenzen o.a. waren nog wel deel van de kerk maar leefden geïsoleerd in de bergen van Italië en Frankrijk. Zo ook Elia, hij leeft nog wel in Israël, maar in een verborgen plaats. Hij wordt daar gevoed door God, die hem verzorgt met brood en vlees, wat hem door de raven wordt gebracht. Wat is de geestelijke uitleg daarvan? Het brood is in de profetie, altijd een verwijzing naar het lichaam van Christus (Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald), maar het wordt hier door de raven (onreine dieren) gebracht. Dat weinige van het evangelie wat in de kerk nog gebracht werd, werd gebracht door een priesterklasse die zelf dat evangelie nauwelijks nog kende of geloofde. De uitleg van wat dat vlees nu precies betekent is wat moeilijker. In het Oude Testament met name zien wij dat als er verzoening tussen twee partijen moest worden gedaan, dat er een vredeoffer werd geslacht (Zie ook de verloren zoon). Dit vlees werd niet op een altaar verbrandt, voor God, maar door beide partijen opgegeten. Zo ook hier met de profeet, die hier dient als een beeld van de Christelijke kerk, in de tijd van de grote vervolging. God wil zich altijd verzoenen met de mens, als hij dat maar toestaat.
Hoelang hij daar heeft geleefd weten wij niet, maar er komt een tijd, dat het water opdroogt. God geeft hem op dat moment bevel uit Israël te vertrekken naar het buitenland. Zo is het ook gegaan tijdens de antitypische grote vervolging van de middeleeuwen, toen er geen evangelieverkondiging binnen de kerk meer mogelijk was, scheidden de gelovigen zich af van de vervolgende kerk van Rome.
Wat er met Elia gebeurt in het buitenland, gaan wij in een volgend stukje bekijken, ook dat is boordevol met profetische vergezichten.

Piet Westein.

Elia in Sarfath

Deel 2 – Elia in Sarfath

De profeet Elia heeft geprofeteerd dat er geen regen zou vallen totdat hij dat zou zeggen. Aanvankelijk kon hij zich in Israël nog verborgen houden bij een beek, maar nu die is opgedroogd, wordt hij door God naar Sarfath wat in wat wij nu Libanon noemen gestuurd. Waarom nu juist Libanon, daar heerste toch Ed Baäl, de vader van Izebel, die met koning Achab getrouwd was? Was zij het niet die de vruchtbaarheidscultus van Baäl en Astarte in het land had gebracht en die hem trachtte te doden?  Maar daar is toch de oproep om naar Sarfath te gaan naar een weduwe die daar woont, God beloofde dat zij voor hem zou zorgen. Als wij het verhaal verder lezen, (1Kon. 17:7-24) dan zien wij dat het voor deze weduwe net zo’n verrassing is als voor Elia.

De ontmoeting

Als hij bij Sarfath aankomt ziet hij daar een dame bezig hout te sprokkelen, zij blijkt weduwe te zijn. Hij roept haar toe: Haal mij toch in een kruik een beetje water. Op het moment dat zij dat wil gaan doen, voegt hij er aan toe: Breng ook een stuk brood voor mij mee. Nu is de man die dit van haar vraagt, in haar ogen, niet anders dan weer zo’n asielzoeker uit Israël en hij vraagt iets, waarvan zij weet dat zij het niet missen kan. Zij antwoordt hem dan ook terecht dat zij geen brood heeft, slechts een handvol meel rest haar en een paar druppels olie. Als dat op is, moeten zij en haar zoon sterven vertelt zij hem. Zij begint haar betoog met: Zowaar de Here uw God leeft. Zij heeft hem aan zijn profetenmantel herkend als een profeet van de God van Israël. Het is misschien dit feit, dat er voor zorgt dat zij doet wat hij zegt als hij zegt, dat zij eerst voor hem een brood bakt, en daarna voor haarzelf en haar zoon. De belofte (profetie) is, dat er altijd meel in de pot zal zijn en olie in de kruik, totdat God weer regen op de aarde geeft. En de profetie gaat precies zo in vervulling als de profeet het voorzegde. Het is niet alleen zij, de profeet en haar zoon die er van eten, er staat: en haar huis. Dit kan haar hele familie groep in de meest uitgebreide zin betekenen. Het evangelie is nooit bedoeld voor een individu, het moet altijd worden uitgedeeld.

Een profetie voor onze tijd?

Zoals Elia in zijn tijd Israël moest verlaten vanwege een vervolgende macht, die bestond uit een politieke (Achab) en een religieuze (Izebel) macht, zo moest de ware kerk van Christus zich in de donkere middeleeuwen terug trekken in de verborgen valleien van de Alpen. Deze groepen, kennen wij vandaag de dag als Waldenzen. Ook zij hadden weinig brood (het lichaam van Christus) om uit te delen, ook zij hadden maar weinig olie (De Heilige Geest ). Toch kon iedereen die vluchtte, voor de vervolging bij hen terecht. De weinige kennis die zij hadden, deelden zij met ieder die het wilde aannemen. Zo bleef er een flakkerende waakvlam ook in de donkerste tijd, en ging de kennis van het evangelie niet geheel verloren. Zo is het ook voor ons die nu leven, onze oproep moet ook zijn: Ga uit van haar mijn volk (Openbaring 18). Als wij kennis hebben van het evangelie en geleid worden door de Geest, en wij delen die kennis, dan zullen wij nooit zonder zitten. Als wij daarentegen die kennis voor ons zelf houden zal de olie (de Geest) opdrogen en het brood (Het evangelie van de verlossing) verdwijnen. Er zal slechts een vormendienst overblijven.

Dood en opstanding

In de lijn van wat er in deze geschiedenis tot nog toe is gebeurd, verwacht je dat het huis van deze weduwe waar Elia zijn intrek heeft genomen en alles wat zij bezit gezegend zou worden. Maar niets is minder waar! Haar zoon wordt ziek, en hij wordt steeds zieker totdat hij sterft. Als dit gebeurt roept zij uit: hoe komt dit nu man van God, ben je bij mij komen wonen, om mijn zonden in herinnering te brengen? De profeet is net zo geschokt als zij zelf. Hij neemt het kind, dat op haar schoot ligt, en draagt het naar boven, naar het vertrek waar hij verblijft.
Als hij daar is doet hij bijna hetzelfde wat de weduwe deed. Zij beschuldigt de profeet van zijn dood, hij beschuldigt God dat Hij dit kind gedood heeft. Hij legt het dode kind op zijn bed en gaat driemaal op dat kind liggen, daarbij roept hij: God laat toch de ziel van dit kind weer in hem terug keren. God luistert naar het gebed van zijn profeet, en Hij laat de geest van het kind terug keren zodat het weer leeft. Elia pakt het kind op en draagt het naar zijn moeder. De reactie van de moeder is: nu weet ik dat u een man van God bent, en dat het woord van de Heer in uw mond waarheid is.
Dit is een mooi verhaal, en deze gebeurtenis zal veel van de mensen in hun omgeving tot geloof hebben gebracht, maar waar is de profetie voor onze tijd hier in dit verhaal?

Gods woord heeft kracht!

Deze geschiedenis zit vol met vragen, die wij moeten oplossen als wij de profetische boodschap willen begrijpen. Het kind van de weduwe dat sterft, verwijst natuurlijk in de eerste plaats naar het leiden en sterven van Jezus. In de tweede plaats, verwijst het naar onze tijd. Wat doen wij met de kennis die we hebben van Jezus. Laten wij de kennis die wij hebben en levend moeten houden een ziekelijk bestaan leiden en tenslotte verdwijnen (sterven)? Dit is in de Christelijke geschiedenis keer op keer voorgekomen, men verliest de ware betekenis van de Messias steeds weer uit het oog. Het is door de studie van de profetieën dat de ware betekenis van het evangelie weer duidelijk wordt (de jongen wordt weer levend).
Laten wij die in de tijd van het einde leven, de leer van Jezus als enige Verlosser levend houden. Het is de enige boodschap die ons geestelijk in leven kan houden. Hij is het Brood dat voor ons uit de hemel is neergedaald. Als wij dagelijks van dit brood eten en er van uitdelen aan de mensen om ons heen, dan zullen en wij zelf en iedereen die er van eet leven tot in eeuwigheid. Waarom zouden wij de hongerdood kiezen boven het eeuwige leven?
Piet Westein.

 

Obadja en Elia

Deel 3  Obadja en Elia

Er is drie en een half jaar droogte geweest. Het volk van Israël sterft letterlijk van de honger en de dorst. Het is op dit moment, dat het woord van God tot Elia de profeet komt om zich in het openbaar te vertonen. Hij die deze droogte had aangekondigd, zich al deze tijd voor de woede van koning Achab verborgen heeft moeten houden, gaat hem nu in opdracht van God opzoeken, met gevaar voor zijn leven. Maar in plaats van direct naar Achab te gaan, zoekt Elia eerst zijn eerste minister Obadja op. Deze Obadja is een ware gelovige, die toen Izebel alle profeten van God trachtte uit te roeien, honderd profeten nam en hen in de woestijn in spelonken verborg en hen te eten gaf. Waar het hele volk zonder brood en water zat, verzorgde hij hen juist daarmee, deze daad had hem zeker het leven kunnen kosten. (1 Koningen 18).
In opdracht van de koning is hij er nu op uit getrokken om te zien of hij nog wat water in de beken of de bronnen kan vinden en gras voor de paarden en het vee. Als hij op deze tocht is ontmoet hij Elia de profeet van God.

De ontmoeting

Op het moment dat Obadja Elia ontmoet, werpt Obadja zich plat op de grond. Dit was in het Midden Oosten een vorm van onderwerping, de lager geplaatste deed dat voor iemand die hoger was in rang. Hier zijn de rollen omgedraaid, de minister president knielt voor een profeet, die tot de dood veroordeeld is, door de heersende vorst en zijn gemalin. De opdracht die Obadja van de profeet ontvangt is: Ga naar Achab en zeg tot hem : Elia is hier. Obadja schrikt van deze opdracht, hij vreest voor zijn leven als hij deze boodschap moet overbrengen. Het is zo dat Achab Elia heeft laten zoeken onder alle volken. Er was een grote razzia op touw gezet, om de profeet op te sporen. Je zou zeggen dat Achab hem zou belonen, als hij kon vertellen waar Elia was. Maar Obadja zegt: misschien neemt de Here u van hier weg en brengt u naar een plaats die ik niet ken, dan zou Achab mij als verrader zien en mij doden. Elia wil van geen wijken weten, Obadja gaat tenslotte, hij meldt Achab waar Elia is, en dat hij hem wenst te ontmoeten.

Achab en Elia

Als Achab het bericht hoort dat Elia hem zoekt, gaat hij hem onmiddellijk tegemoet. Zodra hij hem ziet, zegt hij: Ben je daar eindelijk, jij die Israël in het ongeluk stort? Het antwoord van Elia luidt: niet ik heb Israël in het ongeluk gestort, dat heb jij zelf gedaan en je vaderen, omdat jullie de Baäls hebben gediend en de geboden van God niet gehouden hebben. Laat daarom alle afgodspriesters op de berg Karmel bij elkaar brengen, de vierhonderd vijftig van Baäl en de vierhonderd van Asjera, zij die door Izebel worden gevoed.

Ook een profetie?

Ik heb al gesteld dat alles wat een profeet overkomt, of wat er van hem gezegd wordt, ook een profetische waarde kan hebben. Daarom is het goed om ook dit stukje, in dat licht, wat nauwkeuriger te bezien.
In de drie en een half jaar dat Elia op de vlucht geweest is, is het leven van Obadja en de andere ware gelovigen, die nog in Israël overgebleven waren, ook niet makkelijk geweest. Zij zijn niet anders dan een Type van de gelovigen van de donkere middeleeuwen, toen er twaalf honderd zestig jaar lang vervolging heerste. De profeten van God, die door Izebel werden vervolgd en gedood, zijn een beeld van de martelaren die in de tijd van het Nieuwe Testament werden gedood. En zoals in de tijd van Achab en Izebel er een Obadja was die de ware gelovigen bijstond, waren er ook tijdens de middeleeuwen heersers die de gelovigen beschermden tegen de haat van Rome. En zoals er toen een profeet was die alleen stond tegenover een Achab, Izebel en acht honderd vijftig profeten, zo was er tijdens de reformatie ook een Maarten Luther, die alleen durfde te staan tegenover een keizer een Paus en duizenden gezagsdragers. Zoals Obadja met angst en beven het bevel van de profeet gehoorzaamde om Achab te roepen, zo waren ook veel van de hervormers angstig en onzeker of zij de macht van Rome wel konden weerstaan. Ook wij, in onze tijd, zullen eenmaal worden opgeroepen om de boodschap van het evangelie, onder vervolging nog eenmaal luid en duidelijk te laten horen terwijl de wereld ons uitlacht, en wij misschien huis en haard zullen kwijt raken als gevolg van onze verkondiging.
Wij hoeven ons daarover geen zorgen te maken, want de God die Elia op de Karmel ondersteunde, zal ook ons in deze laatste confrontatie tussen de volgelingen van satan en de volgelingen van Christus ondersteunen en beschermen.
Piet Westein.

Deel 1 : Inleiding – Goed nieuws

Bron: Stichting Bijbelwijzer

Bestaat God? Als God liefde is waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld, waarom laat Hij dit allemaal toe, of waarom grijpt Hij niet in? Was God er alleen in het verleden toen Hij grote wonderen deed op aarde? Waar is God?

Ken jij iemand die niet blij is met goed nieuws? Wil elk mens niet gelukkig leven? Wie kan er zonder liefde en vrede in zijn of haar leven? Wie hoopt er niet op een goede toekomst, goede gezondheid etc? Verlangen we niet allemaal naar deze zaken? Zo was het leven oorspronkelijk ingesteld. De realiteit is echter helaas anders geworden. De Schepper van al het leven wil ieder mens terugbrengen naar de oorspronkelijke situatie. Wie zou hiervoor niet willen kiezen? Daar gaat deze studie en het evangelie over.

Onder het kopje inleiding staan vragen aan het adres van God. En dat is niet verkeerd, want heeft ieder mens geen vragen over deze tijd, het verleden en de toekomst? Zeker in de tijd waarin wij leven lijkt eigenlijk niets meer zeker of vanzelfsprekend. In deze serie korte Bijbelstudies zullen we op deze onderwerpen ingaan en proberen antwoorden te vinden. Omdat het vragen zijn aan het adres van God zullen we dan ook in de eerste plaats de antwoorden die Hij geeft in de bijbel onder de loep nemen. Omdat God gebeurtenissen van tevoren bekend maakt kunnen wij Zijn Woord toetsen om onze twijfel weg te nemen. Immers Hij zegt: Mijn Woord is de waarheid.

Jes. 45:23 (NBG) “Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.”
Amos 3:7 “Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.”

meer delen kunt u vinden in het zijmenu: Misleiding vanaf het paradijs tot heden

Deel 16: Wat moet ik doen voor een gelukkig leven?

Diep in het hart zoekt ieder mens naar een gelukkig bestaan in liefde en vrede. Op onze speurtocht hiernaar zoeken we het dikwijls in een gedegen opleiding, een goede baan, een gezin, mooi huis, vakanties, geld etc. Ook als we dit allemaal hebben blijft er een verlangen in ons hart naar waar geluk en liefde. Blijkbaar heeft God dit verlangen in het hart van ieder mens gelegd. Daarom kan ook alleen Hij dat verlangen vervullen naar het voorbeeld zoals het was in de Hof van Eden. Is dit voor ons bereikbaar?

We boeken vooruitgang in technologie en wetenschap, maar aan de andere kant zien wij door geweld en natuurrampen een grote puinhoop in onze wereld. En tenslotte weten we allemaal dat we zullen sterven. We zijn kwetsbaar. Ons leven is van veel factoren afhankelijk! We hebben moeite om afhankelijk te zijn van een ander, we willen zelf bepalen wat we doen en wat goed voor ons is. Natuurlijk is het zo dat je wel eerst vertrouwen in iemand moet hebben voor dat je van hem of haar afhankelijk wilt zijn. Waarom hebben we moeite om te erkennen dat we van God afhankelijk zijn?

Om God te vertrouwen is kennis van Hem heel belangrijk, wie is Hij, wat heeft Hij met je voor? God leren we kennen door zijn woord, maar vooral door het leven van Jezus Christus. Een dergelijke vraag stelden zijn discipelen “Toon ons de Vader”:

Joh. 14:9 (NBV) “Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?”

Joh. 5:39 (HSV) “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.”

Kan kennis je redden? Neen, maar door gebrek aan kennis kan je wel verloren gaan. Hosea 4:6 (NBG) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”

Onderzoek naar Gods Woord is iets wat jij kunt doen, maar daar kan het niet bij blijven. Een sprekend voorbeeld hiervan is het verhaal van een jonge rijke man die naar Jezus toekwam:

Mat. 19:16- 22 (HSV) “En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.”

Uit dit verhaal kunnen we leren dat het leven naar de waarheid meer is dan de waarheid kennen. Anderzijds leert het ons ook dat wij onszelf nauwelijks naar waarheid kennen.

Jer. 17:9 (NBG) “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?

We zijn snel geneigd om te denken dat het met ons wel goed zit, dat wat wij denken juist en de waarheid is. Gods woord gaat verder, het doorgrond onze diepste overwegingen.

Hebr. 4:12 (NBG) “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten”

De geestelijken leiders in Jezus tijd kwamen dikwijls met goed overwogen strikvragen naar Jezus om Hem klem te zetten, iets tegen Hem te vinden. Hun houding was niet oprecht en zij waren niet op zoek naar de waarheid maar zochten wegen om “hun waarheid” te bevestigen. Steeds bleek uit Jezus antwoorden dat God al hun gedachten en overwegingen kende en dat deze niet overeenkomstig de waarheid was die God ons mensen wil leren. Zo is het ook dikwijls met ons. De Bijbel toont duidelijk aan dat er een verandering in ons denken moet plaatsvinden. Het begint met het onderscheid tussen goed en kwaad, een aantal principes die God heeft vastgelegd in de 10 geboden.

Ontdek je daarin Gods liefde naar Hem en de medemens? Een liefde die wij niet van nature hebben. Maar zou je die principes volledig willen aanvaarden?

Ook dit is een keuze die jij moet maken. Iets wat jij dus moet doen en is niet afhankelijk van een geestelijke of wie dan ook! Liefde is verbonden met een vrije wil en keuze.

Indien jij hier ja tegen zegt wil God deze liefde in je hart schrijven zodat je vanuit deze liefde kunt leven.

Dan begint het eeuwige leven, een leven in liefde en blijdschap. Een liefde en leven die jijzelf op geen enkele manier zelf kunt bewerken. Je kunt er voor kiezen, er naar willen leven. Dan zal God je de kracht schenken om ernaar te leven. En opnieuw zal in de praktijk blijken dat we 100% afhankelijk van God zijn om ze uit te leven. Maar God zal altijd jouw keuze respecteren. Daarom dat het gebruik van onze wil essentieel is.

Vraag:

a. Waarom kan een eeuwig leven in waar geluk en liefde alleen door God gegeven worden?

b. Hoe komt het dat we dikwijls zo’n moeite hebben de Bijbels als Gods Woord te accepteren?

Deel 15: Bewijs en herstel

We hebben in vorige delen van de studie stilgestaan bij het ontstaan van het conflict tussen God en Satan en bij de wederzijdse beschuldigingen van een onrechtvaardig karakter. Wie heeft er gelijk?

We zien ook met eigen ogen dat het kwaad in de wereld heerst en groeit, ja de wereld tot een puinhoop maakt. Dit is precies hetgeen God voorzegd had bij het ontstaan van het kwaad in Satans hart. (Jes. 14:16, 17 zie deel 10) Maar wij als mensen maken toch de wereld tot een puinhoop zal je zeggen? Dat klopt, maar we vonden ook dat de neiging tot het kwaad erfelijk is, en daardoor alle mensen gezondigd hebben. Ken jij iemand die nog nooit iets verkeerds gedaan heeft?

Rom. 5:12 “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben”

Hier zien we een stukje waarheid waar niemand omheen kan. Maar wat we niet zien is de actieve macht achter de schermen; hoe de Satan nog steeds de mensen beïnvloedt tot het kwaad, aanzet tot oorlog, rebellie tegen de Schepper. We zagen ook dat hij dit doet door misleiding en met een specifiek doel. Dat doel zal leiden tot het grootste bedrog in de hele geschiedenis van de aarde met enorme gevolgen voor ieder mens. Dat hoogtepunt van de geschiedenis is bijna bereikt. We zullen in de verdere studie hier uitgebreid bij stil staan.

We zullen verder gaan met de vraag: hoe ik kan zien dat God rechtvaardig is? De strijd tussen goed en kwaad alsmede de oplossing hiervan komen we tegen bij de belofte die God direct geeft na de eerste zondeval heeft uitgesproken. We zullen ook bij de vervulling van de belofte stilstaan.

Gen. 3:15 NBG “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Galaten 3:16 “Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.”

Jezus Christus is het beloofde zaad, de Zoon van God die mens geworden is en onder ons gewoond heeft. Zijn leven was wel zonder kwaad, zonder enige smet. Duizenden mensen hebben Hem meegemaakt, hoe Hij leefde, dat hij liefde toonde in de moeilijkste omstandigheden, ja tot in de dood. Zijn leven vond een vroegtijdig eind door toedoen van de boze achter de schermen. Hij werd gekruisigd op Gogoltha terwijl er niets tegen Hem was. Hier werd het overtuigende bewijs geleverd tussen het resultaat van de karakters van Satan en God. Want Christus was God. Jezus zegt over zichzelf:

Joh 14:9 NBV “Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?”

Met andere woorden, Christus heeft hetzelfde karakter als God de Vader. Iedereen kan kennis nemen van het leven van Jezus door de vier evangeliën te bestuderen. (De evangeliën Matteüs , Marcus, Lucas en Johannes) Dikwijls wordt God gezien als een streng straffend figuur terwijl Jezus als liefdevol wordt ervaren. Maar dit is een vertekend beeld want beiden hebben hetzelfde karakter. Het is opnieuw de boze die ons mensen een verkeerd beeld van God voorhoudt, net zoals hij deed in de hof van Eden aan het eerste mensenpaar. Misleiding is het grootste wapen van de boze in onze tijd. Wat kan Christus voor jou betekenen?

We hebben gezien dat door één verkeerde daad de ellende in deze wereld is gekomen. Hoewel de mens geneigd is allerlei wegen tot herstel van het goede te zoeken en te bewandelen, zijn wij niet in staat het kwade uit te roeien en blijven we worstelen met schuld. Kwaad of zonden is verbonden met schuld. In de Hof van Eden gaf Adam Eva de schuld, Eva op haar beurt de slang. De neiging tot kwaad is blijkbaar erfelijk.

Er ontstaat steeds meer wetgeving en regels om het kwaad en onrecht tegen te gaan maar desondanks zien we alleen maar meer geweld en onrecht. Na de tweede wereldoorlog zijn er vele organisaties opgericht onder het motto nooit meer oorlog! Hoe is het ruim 65 jaar later in deze wereld? Regels en wetten werken niet zolang men niet bereid is deze na te leven. Het leven zonder kwaad en onrecht heeft te maken met de gesteldheid van ons hart. Het vereist een verandering van hart (motivatie, onze gedachten en gevoelens waaruit ons handelen voortkomt).

Hoe kan ons hart veranderen? God is hier heel duidelijk in: Er is maar één weg: God zelf, die mens werd, in Jezus Christus, het perfecte voorbeeld.

Joh. 6:14 (HSV) “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Rom. 5:18, 19 (NBG) “Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.”

Marc. 7:20-23 (HSV) “Wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.”

Ez. 18:36 (HSV) “Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël?”

Hebr. 10:16 (HSV) “Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven”

We hebben al stil gestaan bij het feit dat het gevolg van schuld en zonden de dood tot gevolg heeft. Christus is bereid jouw schuld op zich te nemen, Hij was bereid om voor jouw te sterven omdat Hij jouw schuld gedragen heeft, want jouw schuld en zonden hebben de dood tot gevolg. In plaats van jouw schuld wordt jou Zijn rechtvaardig leven toegerekend, waardoor jij eeuwig leven mag hebben.

Alleen Christus kan dit doen omdat Hij als enige onschuldig en zonder kwaad was. Hij is ook als enige uit de dood is opgestaan. De Bijbel zegt Hij heeft de dood overwonnen. (Hand. 2:24) Immers Hij had de wet in zijn hart, dat wil zeggen Hij leefde de wet uit, of zoals de Bijbel ons leert Hij heeft de wet volbracht. (Lucas 18:31 en Math. 5:17, 18)

Christus is God, er bestaan geen andere goden die dit aanbod kunnen doen. Dit is ook het unieke van het Christendom: het zijn niet onze verdiensten en inspanningen die recht op eeuwig leven geven, maar de verdienste van Christus. Dit geschenk of genade wordt ieder mens aangeboden! De acceptatie blijft is een persoonlijke kwestie voor ieder mens!

Waarom bied Hij je dit allemaal aan? Uit liefde omdat jij zijn schepsel bent, het kroonstuk van de schepping. (Gen. 1:26 t/m 28) Die schepping wil Hij herstellen zoals het was in het beginne. (Openb. 21:5) Alleen zullen daar slechts mensen kunnen wonen die Zijn aanbod willen aanvaarden en bereid zijn om nooit meer te zondigen, of zoals we in bovenstaande tekst hebben gelezen; mensen die bereid zijn om Zijn wetten in hun harten te laten schrijven. In het begin hebben we al gezien dat Zijn wetten een omschrijving zijn van Zijn liefde, het perfecte leven. Wil jij vanuit die liefde leven?

Rom. 5:10 (HSV) “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.”

Openb. 1:17, 18 (HSV) “En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.”

Openb. 21:4, 5 (HSV) “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.”

Vraag:

a. Wat is het unieke in het Christendom dat geen enkele andere religie kent?

Deel 14: Waar gaat onze strijd over?

We hebben al stilgestaan dat een geschapen hoofdengel de positie van Zijn Schepper begeerde door jaloezie, begeerte en trots. Hij was niet bereid dit gevoel en verlangen weg te doen, integendeel hij haalde anderen over in zijn denken mee te gaan. Hij vond God niet rechtvaardig, God hield wat achter wat hij begeerde. Satan wist deze gedachten en gevoelens op te wekken bij het eerste mensenpaar. Let op hoe sluw Satan te werk gaat:

Gen. 3:1-5 HSV “De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.”

Satan vertelt eerst niet de volle waarheid over wat God gezegd heeft. Opmerkelijk overigens dat de vrouw hem corrigeert, ze weet dus duidelijk wat God gezegd heeft. Vervolgens maakt hij God uit voor leugenaar; gij zult niet sterven. Verder wekt hij de begeerte op; kennis vermeerdert en je wordt gelijk God. (Precies de begeerte die in Satans hart leefde.) Kort samenvattend Satan aanklacht: God is niet rechtvaardig, Zijn karakter is niet eerlijk.

Maar wat zegt God over Satans karakter? Ez. 28:15 HSV “Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen.”

Joh 8:44 NBG “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Het is duidelijk dat de strijd gaat om het karakter. Is God rechtvaardig? Had Satan gelijk? Is het terecht dat God Satan wegdeed vanwege zijn slechte karaktereigenschappen? Had God ongelijk toen Hij stelde dat het karakter van Satan tot ellende, geweld en verdriet zou leiden, ja dat de aarde tot een puinhoop zou worden? Dat het uitleven van Satans karaktereigenschappen de vrede en het geluk zou wegnemen? Op het moment dat het kwaad ontstond was dit voor alle geschapen wezens een vraag.

Geen mens behoeft meer aan de waarheid van Gods woorden te twijfelen, immers de aarde is tot een puinhoop geworden. Natuurlijk zien we gelukkig nog mooie stukjes in de natuur, maar de vrede is ver te zoeken. Ziekte, geweld en dood heersen. Het moge ook duidelijk zijn dat er pas volkomen vrede en geluk kan heersen wanneer het kwaad is verdwenen, uitgebannen en alleen liefde heerst. De principes van de liefde zijn omschreven in 1 Kor. 13 (zie deel 6) en in de wet van de tien geboden. Lees ze eens rustig na en bedenk daarbij dat de geestelijke strekking veel verder gaat dan hoe ze kort en bondig staan uitgedrukt. Zowel 1 Kor. 13 en de tien geboden zijn een uitdrukking van Gods karakter: Liefde.

Exodus 20:1-17 “Toen sprak God al deze woorden:

1. Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

2. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

3. Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

4. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.

5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.

6. Gij zult niet doodslaan.

7. Gij zult niet echtbreken.

8. Gij zult niet stelen.

9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

10. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.”

Het is Satan geweest die beweerde dat Gods karakter niet rechtvaardig is en die bovenstaande principes naast zich neerlegde. Door zijn “campagne” hebben vele engelen en het eerste mensenpaar en daarmee hun hele nageslacht zich aan hem verbonden. Anders gezegd we zijn gevangenen van hem geworden, geneigd tot het kwade.

Ondanks onze natuurlijke neiging tot het kwade biedt God ons gelukkig nog steeds de mogelijkheid om bevrijd te worden uit onze gevangenschap. We kunnen kiezen voor terugkeer naar de staat waarin het eerste mensenpaar geschapen was: Gods beeld, Zijn karakter (1 Kor.13, de 10 geboden) God wil dat karakter in de mens herstellen, maar dat doet Hij slechts indien wij hier met hart, ziel en verstand ja tegen zeggen. (Zie verder volgende deel) Hebr. 10:16 NBG “want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven”

In feite is dat de hele strijd op aarde. Een persoonlijke keuze en strijd tussen goed en kwaad, het karakter van God of van de boze. Een strijd om de ware liefde. Het is de bedoeling van boze dat de mens Gods karakter, geboden vergeet, naast zich neerlegt en de weg van ons eigen goeddunken volgt die tot de dood leidt. Het is belangrijk deze principes bij al de studies in gedachten te houden. In het volgend deel zullen we stil staan bij het overtuigend bewijs wie rechtvaardig is, God of Satan.

Vraag:

a. Hoe zou volgens jou de wereld eruit zien indien iedereen de geboden van God zou uitleven?
b. Wat heeft de keuze om uit onze gevangenschap tot het kwade gered te worden te maken met een rechtvaardige God?
c. Hoe anders zou jouw leven eruit zien indien je Gods liefdesmaatstaven wenst uit te leven?

Deel 13: De strijd op aarde voorzegd

Lees Genesis 3 We hebben al even stilgestaan bij de oorsprong van het kwaad dat in de hemel ontstond en de strijd die wordt voortgezet op de aarde. Een strijd die gaat om aanbidding; God de Schepper van hemel en aarde of Satan, een geschapen wezen, die zich gelijk wil stellen aan God. Door valse beschuldigingen aan het adres van God wist hij met succes een groot aantal engelen achter zich te krijgen. De vrede, het geluk en liefde was hierdoor in het universum verstoord. Door dezelfde tactiek

verleidde Satan het eerste mensenpaar door het volkomen vertrouwen in Gods Woord aan het wankelen te brengen. Daardoor waren zij diep beschadigd, dieper dan zij zelf konden vermoeden. Het kwam van kwaad tot erger. Ze maakten de moord van Kaïn op Abel mee, twee kinderen van hen. Wat was de oorzaak van de moord tussen de twee broers? Jaloezie!

Hier zien we hoe de besmetting van het kwaad doorwerkt. Voordat Satan met zijn misleiding tot Adam en Eva, het eerste mensenpaar, naderde, had God hen gewaarschuwd. Maar hij kwam niet met open vizier tot hen, maar indirect via de slang. Zijn doel is blijvende scheiding tussen God en de mens te bewerken. Daarom is zijn werkterrein bij uitstek de kerk om de gelovigen te misleiden door waarheid vermengd met leugen voor te schotelen. Satan zou helaas zoveel succes binnen de kerk hebben dat een groot deel van de kerk op haar beurt een verleiding voor de gehele wereld zou worden. Dit zullen we stap voor stap gaan bestuderen. Gods profetie (voorzegging) van de strijd op aarde:

Gen. 3:15 ( NBG) “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Met het zaad van de vrouw wordt Christus, de Messias, de Verlosser bedoeld (zie Galaten 3:16).
De vrouw is het symbool voor de gemeente, het volk van God. (zie Jer. 3:20; Hosea 2:18, 19; 2 Kor. 11:2 en Openb. 19:7, 8)
In eerste instantie is het de vijandschap tussen de Satan en Christus. De finale van deze strijd om aanbidding vinden we omschreven in het boek Openbaring:

Openb. 17:13,14 (NBG) “Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.”

Met het beest wordt Satan bedoeld (zie Openb. 12:9) en het Lam Christus (zie Joh. 1:29) Beide partijen zullen aanhangers hebben; met andere woorden de mensen hebben gekozen. Hier zien we ook dat het Lam de overwinnaar zal zijn. In feite kan jij nu kiezen of je bij de overwinnaars zult behoren of bij de verslagenen. Satan gebruikt misleiding en dwang om mensen aan zich te binden. God daarentegen probeert de mensen door liefde te binden.

Tussen de twee teksten uit Gen. 3:15 en Openb. 17:14 ligt er een hele geschiedenis waarin naast een letterlijke strijd vooral een geestelijke strijd gevoerd wordt. Het is een strijd om ieder persoon, om jou, om jouw persoonlijke toekomst, maar ook een wereldomvattende strijd.

Vraag:

a. Vind jij het belangrijk dat informatie altijd op waarheid berust? Waarom?
b. Jouw keuzes bepalen je handel en wandel in de praktijk. Sta jij wel eens stil dat jouw keuzes ook gevolgen kunnen hebben voor anderen met betrekking tot eeuwig leven of eeuwige dood?

Deel 12: Waarom laat God ellende toe?

Jij gaat naar een restaurant om te gaan eten en je krijgt een menukaart voor je neus met allemaal heerlijke gerechten en jij kiest voor een menu met allerlei exotische groenten, wat verwacht je dan? Dat je krijgt waarvoor je gekozen hebt. De ober komt terug en zet je een bord met stamppot voor je neus, wat zeg je dan?

Ober dat heb ik niet besteld, daar heb ik niet voor gekozen en je wijst op de menukaart. De ober knikt begrijpelijk en zegt, er is maar één soort maaltijd. Voel jij je niet bedrogen? Je geloofde en vertrouwde dat je opgediend zou krijgen voor hetgeen je gekozen had. Je verwachtte dat je keuze gevolgen zou hebben. Anders is er toch geen sprake van een vrije keuze?

God geeft of laat toe waarvoor je gekozen hebt. Dat is eerlijk. Hij geeft van tevoren aan wat voor gevolgen onze keuzes zullen hebben. Maar geloven wij dat? Hij houdt ons de keuze tussen een eeuwig gelukkig leven voor en de dood. Is het niet zo dat we dikwijls een groot probleem hebben om volledig op Zijn woord te vertrouwen of te geloven?

De geschiedenis van onze aarde met alles wat we meemaken levert het bewijs dat God inderdaad gelijk had en heeft in hetgeen Hij voorzegd had over de gevolgen van het kwaad. (Jes. 14:16)

Vraag: Wat is jouw reactie als verteld wordt dat God schuldig is aan de ellende op aarde?

Deel 11: Had God de gevolgen van de zonde voorzien?

Jazeker, Hij wist dat door het kwaad of de zonde en rebellie van Satan, de wereld tot een puinhoop zou worden. Een opmerkelijke tekst direct bij Satans val vinden we in Jesaja:

Jes. 14:16 HSV “Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan?’’

Het bewijs van deze uitspraak van God zien we om ons heen. Is dit ook niet een duidelijke aanwijzing dat God wel moet bestaan? Immers geen mens kon dit duizenden jaren van te voren weten. We zullen nog enkele profetieën die op onze tijd slaan noemen en waar we in deze studie bij zullen stilstaan.

Openb. 12:17 (HSV) “En de draak ( Satan) werd boos op de vrouw (Gods volk) , en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.’’

Openb.13:3, 4 (HSV) “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?’’

Zonder op dit moment op de diepere betekenis in te gaan zien we hier de bron of aanstichter van de oorlogen op aarde. Soms lijkt het in de Bijbel dat God het kwaad over de wereld bewerkt. Maar in feite betekent het dat Hij het toelaat en heeft voorzien.

Vraag: De Bijbel vertelt ons dat alle mensen deel hebben aan aanbidding en dat er slechts twee keuzes in aanbidding bestaan. Heb jij wel eens stilgestaan wat het voor betekent “Het Beest” of God te aanbidden?